جلسه شورای راهبری خوشه گلیم، جاجیم و ماشته لرستان در روز چهارشنبه مورخه ۹۶/۰۸/۱۰ با حضور معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان لرستان، معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، ذینفعان خوشه، مدیر عامل کنسرسیوم صادراتی گلیم، جاجیم و ماشته لرستان و عامل و دستیار عامل توسعه خوشه گلیم، جاجیم و ماشته لرستان در محل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان برگزار گردید و برنامه عمل سال جاری خوشه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.