در مورخه ۲۶/۱۱/۹۵ جلسه ای با حضور مدیر صندوق کارآفرینی امید استان لرستان، مدیر صندوق کارآفرینی امید شهرستان خرم آباد، مدیر ارزیابی طرحهای صندوق کارآفرینی امید استان، عامل و دستیار عامل توسعه خوشه گلیم، جاجیم و ماشته لرستان جهت پیگیری مصوبات جلسه کمیته استانی به منظور پرداخت تسهیلات به ذینفعان خوشه برگزار گردید.