اولین جلسه کمیته استانی خوشه گلیم، جاجیم و ماشته لرستان روز یکشنبه مورخه ۹۵/۱۱/۲۴ در محل دفتر معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه  منابع استانداری لرستان، مدیران کل دستگاههای اجرایی مرتبط با خوشه، عامل توسعه خوشه گلیم،جاجیم و ماشته لرستان  تشکیل و تصمیمات مقتضی جهت ادامه برنامه های عملیاتی توسعه خوشه اتخاذ گردید.