این جلسه در تاریخ ۹۵/۱۱/۱۷ ساعت ۱۰ صبح در محل دفتر خوشه گلیم، جاجیم و ماشته لرستان با حضور معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی، کارشناس مسئول اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری ،اعضاء کنسرسیوم خوشه ، عامل توسعه و دستیار عامل توسعه به منظور ثبت این کنسرسیوم برگزار گردید.