خوشه کسب و کار گلیم، جاجیم و ماشته لرستان

‌‌‌‌

همکاران توسعه خوشه

همکاران توسعه خوشه:

سمت نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سابقه کار موبایل ایمیل
عامل توسعه خوشه امین اسد صالحی کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱۵ سال ۰۹۱۲۸۴۹۷۰۵۶ info@lorbaf.com
دستیار عامل توسعه مصطفی فرسا کارشناسی مهندسی صنایع

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱۳ سال ۰۹۱۶۶۶۱۱۱۴۷ farsa@lorbaf.com
عضو تیم توسعه خوشه علی رومیانی کارشناسی مهندسی مکانیک ۳ سال ۰۹۱۶۷۱۷۶۷۰۵ romiani@lorbaf.com
مسئول IT نسیم نصیری کارشناسی مهندسی کامپیوتر ۴ سال ۰۹۳۵۵۳۷۰۹۰۴ nasiri@lorbaf.com