خوشه کسب و کار گلیم، جاجیم و ماشته لرستان

‌‌‌‌

مراحل اجرای پروژه توسعه

بمنظور اجرای فرآیند توسعه‌ی خوشه، پروژه توسعه‌ی خوشه در قالب فازهای کلی زیر به اجرا در می آید :

فاز اول – مطالعه شناختی : 

بمنظور تحلیل وضعیت موجود خوشه و فضای ملی و جهانی حاکم برکسب و کار مربوطه، مطالعه ای کتابخانه ای و میدانی بر اساس متدولوژی برگرفته از یونیدو به اجرا در می آید. مطالعه صرفاً یک مطالعه تئوریک نبوده و می بایست دقیقاً معطوف به مختصات خوشه و جهت ارائه روش ها و راهکارهای رفع مشکلات و ارتقای خوشه به سطح مناسبی از توسعه یافتگی تهیه و ارائه شود. مدت زمان انجام مطالعه شناختی توسط عامل توسعه، ۳ تا ۴ ماه می باشد.

فاز دوم- اعتماد سازی : 

نظر به اینکه فرآیند توسعه نیازمند سطح مناسبی از سرمایه اجتماعی و تعامل مثبت بین اعضای خوشه و همین طور اعضای خوشه و سایر مراکز دولتی و غیر دولتی (نهادهای پشتیبان) می باشد، ضروری است از طرق مختلف علمی و عملی از جمله انجام پروژه های اعتمادساز و کوتاه مدت مانند”حمایت ازشرکت در نمایشگاه و انجام بازدیدهای مشترک و …” ، نسبت به ارتقاء سطح اعتماد ذینفعان خوشه اقدام شود. فرآیند اعتمادسازی از زمان آغاز پروژه شروع و تا پایان آن ادامه خواهد داشت.

فاز سوم – تدوین سند برنامه‌ی عمل خوشه : ‌

برنامه‌ی عمل به چشم انداز، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی کوتاه مدت خوشه که در پایان مطالعه شناختی و سپس مقاطع حداکثر یکساله‌ی بعدی از سوی عامل توسعه‌ی خوشه تدوین و ارائه و تحت عنوان سند برنامه عمل به تأیید شورای راهبری خوشه می رسد، گفته می شود. پس از اتمام دوره‌ی زمانی پروژه‌ی توسعه و در خوشه های توسعه یافته، انجام این فرآیند بر عهده‌ی شبکه‌ی فراگیر خوشه می‌باشد.

فاز چهارم – پیاده سازی :

این فاز از فرآیند توسعه که پس از مطالعه شناختی آغاز و بیشترین زمان پروژه‌ی توسعه را به خود اختصاص می دهد، شامل اجرای عملیاتی همه‌ی ریز پروژه های تعریف شده در برنامه‌ی عمل خوشه می‌باشد. از جمله این ریز پروژه ها می توان به انجام پروژه های معطوف به توسعه‌ی بازار، ارتقای سطح تکنولوژیک، بهبود کیفیت، توسعه‌ی منابع انسانی، تأمین مواد اولیه و …، در قالب شبکه های ثبت شده و نشده اشاره نمود.

فاز پنجم- خروج عامل توسعه :

در صورت حصول به سطح مناسبی از توسعه یافتگی و خود اتکایی اعضای خوشه در تعریف و راهبری پروژه های مورد نیاز خوشه، عامل توسعه به تدریج و طی ۴ تا ۶ ماه پس از اعلام آن، از خوشه خارج می شود.