خوشه کسب و کار گلیم، جاجیم و ماشته لرستان

‌‌‌‌

ساختار اجرایی خوشه

شورای ملی سیاست گذاری

این شورا به منظور راهبری و هماهنگی، سیاست گذاری، برنامه ریزی و انسجام در زمینه های اجرایی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف توسعه ی خوشه‌های کسب و کار و استفاده از همه امکانات و ارائه پشتیبانی های موردنیاز به همه وزارتخانه ها ، موسسات و سازمانهای دولتی و غیردولتی تشکیل می گردد.

اعضای شورای ملی سیاستگذاری توسعه ی خوشه های کسب و کار به شرح زیر خواهد بود:.

•معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران( به عنوان رئیس شورا)

•معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران( به عنوان دبیر شورا)

•معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت

•معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه روابط اقتصادی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

•معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

•نماینده تام الاختیار وزارت کشور

•نماینده تام الاختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

•نماینده تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی

•نماینده تام الاختیار وزارت جهاد کشاورزی

•نماینده تام الاختیار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران

•نماینده تام الاختیار سازمان صدا و سیمای کشور

•نماینده تام الاختیار شورای عالی اصناف کشور

•نماینده تام الاختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور

•نماینده تام الاختیار بانک مرکزی

•سایر نهادها بنا به اقتضاء

احکام مربوط به اعضای شورای ملی سیاستگذاری توسعه ی خوشه ها توسط مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صادر می شود. اعضای شورای ملی سیاستگذاری توسعه ی خوشه¬ها بنا به دعوت رسمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در جلسات حضور خواهند داشت.

تبصره(۱) ذیل شورای ملی سیاستگذاری توسعه خوشه ها یک کمیته کارشناسی قراردارد که اعضای آن عبارتند از کارشناسان و نمایندگان نهادهای عضو شورا و دبیر خانه کمیته کارشناسی مذکور در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مستقر می باشد.

وظایف شورای ملی سیاستگذاری توسعه خوشه ها به شرح زیر می باشد :

•تعیین خط مشیءها و سیاستهای اجرایی مربوط به شناسایی و توسعه ی خوشه های کسب و کار

•ایجاد هماهنگی و انسجام میان دستگاههای مختلف کشور

•نقش آفرینی در اصلاح و تکمیل سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با توسعه ی خوشه ها و شبکه های کسب و کار.

•تصویب بودجه سالانه مورد نیاز برای حمایت از برنامه توسعه ی خوشه ها بر اساس درصدی از ردیف بودجه های موجود و در اختیار نهادهای پشتیبان.

تبصره(۱): نهادهای پشتیبان موظفند سالیانه بودجه مورد نیاز را از محل ردیف های موجود و در اختیار پیش بینی نمایند.

•نظارت عالیه بر روند اجرایی برنامه توسعه ی خوشه های کسب و کارکشور

•ارائه پیشنهادات لازم به مبادی قانونی ذیربط برای بهبود فضای کسب و کار فعالان خوشه ها در سطح کشور.

تشکیل شورای ملی سیاستگذاری توسعه ی خوشه ها:

•جلسات شورای ملی سیاستگذاری توسعه ی خوشه ها با دعوت مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از اعضا تشکیل می گردد.

•تعداد و زمان تشکیل شورای ملی سیاستگذاری توسعه ی خوشه های کسب و کار متناسب با اقتضائات و شرایط کشور و با پیشنهاد مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تعیین می گردد. اما به طور معمول سالیانه برگزاری حداقل ۴ جلسه شورای ملی سیاستگذاری توسعه ی خوشه های کسب و کار با فاصله ی زمانی سه ماهه ضروری است.

•دستور جلسات مرتبط با جلسات شورای ملی سیاستگذاری توسعه ی خوشه ها با پیشنهاد و هماهنگی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تعیین می گردد.

•خروجی جلسات شورای ملی سیاستگذاری توسعه خوشه ها در قالب صورتجلسات مربوطه توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ثبت شده و موارد مطروحه و تصمیمات متخذه مندرج در صورتجلسات با نامه رسمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جهت اجرا و اطلاع به نهادها و دستگاههای عضو شورای ملی سیاستگذاری توسعه ی خوشه های کسب و کار و سایر دستگاهها بنا به اقتضا ارسال می شود.