خوشه کسب و کار گلیم، جاجیم و ماشته لرستان

‌‌‌‌

عوارض جغرافیایی استان لرستان

عوارض جغرافیایی استان لرستان

استان لرستان منطقه‌ای است کوهستانی که به جز تعدادی دره آبرفتی و چند دشت کوچک، ناحیه هموار ندارد. اشترانکوه با ۴۱۵۰ متر ارتفاع، بلندترین نقطه استان لرستان است. پست‌ترین نقطه استان لرستان با ارتفاع ۵۰۰ متر از سطح دریا در جنوبی‌ترین نقطه استان واقع شده است.