تعداد واحد ها و اشتغال شهرستان ها

نام شهرستان تعداد شرکت میزان اشتغال (نفر) تعداد سایر کارگاه ها میزان اشتغال

(نفر)

تعداد کل واحدها میزان اشتغال

(نفر)

خرم آباد ۵ ۴۷ ۳۳ ۸۸ ۳۸ ۱۳۵
الشتر ۷ ۲۳۷ ۳۲ ۴۷ ۳۹ ۲۸۴
کوهدشت ۲ ۱۰۵ ۱۹ ۲۳ ۲۱ ۱۲۸
نور آباد ۳ ۴۳ ۳ ۴۳
الیگودرز ۱ ۱ ۶ ۱۶ ۷ ۱۷
دورود ۱ ۸ ۲ ۱۱ ۳ ۱۹
بروجرد ۵ ۳۹ ۴ ۲۲ ۹ ۶۱
پلدختر ۲ ۲۱ ۲ ۲۱
جمع کل ۲۴ ۴۸۰ ۹۸ ۲۲۸ ۱۲۲ ۷۰۸

 

 

میزان تولید واحد ها ( بر حسب متر مربع و عدد)

نام شهرستان گلیم

(متر مربع)

ماشته و جاجیم (متر مربع) کفش ماشته

(جفت)

کیف ماشته

(عدد)

گلیم فرش

(متر مربع)

خرم آّباد ۲۰۴۵ ۸۸۵۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
الشتر ۱۴۲۵ ۲۵ ۶۰۰
کوهدشت ۳۵۸۸ ۳۶۰ ۷۰۰
پلدختر ۵۵
بروجرد ۲۵۶ ۵۰۰
دورود ۴۰۱
الیگودرز ۲۷۳
نورآباد ۴۰۰ ۱۷۰۰۰
جمع کل ۸۴۴۳ ۲۶۷۱۰ ۱۰۰۰ ۱۷۲۵ ۶۰۰

 

 

میزان تولید واحد ها (میلیون ریال)

نام شهرستان گلیم ماشته و جاجیم کفش ماشته کیف ماشته گلیم فرش  
خرم آّباد ۱۹۰۰ ۱۶۰۰ ۲۰۰ ۱۲۰  
الشتر ۱۳۰۰ ۸ ۲۰۰۰  
کوهدشت ۱۸۰۰ ۲۴ ۱۴۰  
پلدختر ۳۳  
بروجرد ۳۰۵ ۶۵  
دورود ۸۰۰  
الیگودرز ۳۷۰  
نور آباد ۲۸۰ ۲۰۴۰  
جمع کل ۶۷۸۰ ۳۷۲۹ ۲۰۰ ۲۶۸ ۲۰۰۰  
جمع کل فروش ۱۳۰۰۰

 

 

میزان صادرات

با توجه به بررسی های انجام شده هیچگونه آمار رسمی در خصوص صادرات گلیم، جاجیم و ماشته لرستان در سازمان صنعت معدن تجارت و همچنین اداره گمرک استان لرستان در سال گذشته ثبت نشده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در جدول زیر با توجه به هزینه هر یک از محصولات قیمت تمام شده و سود محصولات محاسبه می شود. (موارد به ازای تولید یک متر مربع هر یک از محصولات محاسبه گردیده اند.)

قیمت فروش

(ریال)

قیمت تمام شده

(ریال)

دستمزد نیروی انسانی

(ریال)

قیمت مواد اولیه مصرفی

(ریال)

میزان مواد اولیه مورد نیاز عنوان مواد اولیه نام محصول ردیف
۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ۰۰۰/۲۵۰ ۲ کیلوگرم پشم گلیم ۱
۰۰۰/۲۰۰ ۱ کیلوگرم نخ چله
۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰

 

۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰

 

۰۰۰/۰۰۰/۲۸۰

۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ۰۰۰/۱۰۰

 

۰۰۰/۸۰

۹۰۰ گرم

 

۸۰۰ گرم

پشم

یا

اکریلیک

جاجیم ۲
۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰

 

۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰

۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰

 

۰۰۰/۰۰۰/۱۸۵

۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ۰۰۰/۸۰

 

۰۰۰/۶۵

۶۰۰ گرم

یا

۵۰۰ گرم

پشم

یا

اکریلیک

ماشته ۳